Ostatnio wyszukiwane

  Polityka prywatności RS

  Oświadczenie o ochronie prywatności dla RS Online 

  RS Components Sp. z o.o. (dalej: „RS”) zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkownika. Prosimy o przeczytanie poniższego oświadczenia o ochronie prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będą traktowane dane osobowe w przypadku korzystania ze strony RS Online lub rejestracji na tej stronie, rozmowy z pracownikiem działu obsługi klienta, wizyty w dziale sprzedaży firmy lub innego kontaktu z RS.

  Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności nie odnosi się do danych osobowych gromadzonych przez DesignSpark, OKdo,  portal Connected Thinking, stronę „rsdelivers.com” lub przez naszą spółkę macierzystą RS Group plc w kontekście działalności korporacyjnej. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności na tych stronach, aby dowiedzieć się więcej.

  Jakie dane osobowe gromadzone są przez RS?

  RS gromadzi dane osobowe użytkownika, kiedy przekazuje je on bezpośrednio lub kiedy korzysta z naszej strony, na przykład w następujące sposoby: 

  • Informacje na temat użytkownika i firmy, w której pracuje, kiedy zakłada u nas konto. Może to obejmować imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika, nazwę i dane firmy użytkownika, informacje na temat pełnionej przez niego funkcji w firmie oraz sposób, w jaki użytkownik dowiedział się o stronie.
  • Informacje transakcyjne, rozliczeniowe i związane z dostawą, jeśli użytkownik dokonuje zakupu lub podpisuje umowę na nasze rozwiązania lub usługi.
  • Dane dotyczące interakcji z nami, np. kiedy użytkownik wysyła wiadomość e-mail z opinią za pośrednictwem naszej witryny, zadaje pytanie dotyczące spraw technicznych, zgłasza problem lub kontaktuje się w innym celu. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik do nas dzwoni, możemy zarejestrować rozmowę w celach zachowania zgodności i jakości oraz szkolenia personelu.
  • Jeśli użytkownik weźmie udział w ankiecie dla klienta lub w konkursie.
  • Jeśli użytkownik skontaktuje się z jednym z naszych przedstawicieli handlowych, na przykład w dziale sprzedaży w firmie, na targach czy w siedzibie klienta.
  • Możemy również zarejestrować pewne dane dotyczące sposobu korzystania z naszej witryny, takie jak strona, z której lub do której przechodzi użytkownik, unikalny identyfikator urządzenia, adresy IP i system operacyjny, kliknięcia w reklamy, poszukiwane produkty, kupowane produkty oraz pobierane informacje. Marketingowe wiadomości e-mail, które wysyłamy, mogą również automatycznie wykrywać, czy użytkownik odebrał czy otworzył wiadomość lub kliknął łącze w naszych materiałach marketingowych. Z informacji tych korzystamy w celu oceny wydajności, ale również w celu dostosowania wiadomości promocyjnych i reklam do użytkownika.
  • Firma RS czasami otrzymuje również informacje o użytkowniku od osób trzecich. W szczególności firma może otrzymywać szczegółowe informacje na temat stanowiska i firmy, w której pracuje użytkownik, z baz danych firmy.

  Niektóre z powyższych  kategorii danych są niezbędne do zakładania kont i dokonywania zakupów. O tym, czy podanie niektórych danych jest obowiązkowe, użytkownik jest informowany podczas rejestracji lub zakupu naszych produktów lub usług. Jeśli użytkownik ich nie udzieli, możemy nie być w stanie utworzyć dla niego konta lub zrealizować jego zakupów. Wszystkie inne dane są nieobowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej, jednak w przypadku ich niepodania otrzymywane materiały marketingowe mogą być mniej odpowiednie, a doświadczenia użytkownika nie będą spersonalizowane.  

  W jaki sposób RS wykorzystuje moje dane osobowe i jakie są podstawy prawne ich wykorzystywania? 

  W zależności od sposobu korzystania ze strony RS Online, interakcji użytkownika z nami oraz zezwoleń, które od niego otrzymaliśmy, będziemy wykorzystywać dane osobowe w następujących celach według następujących podstaw prawnych: 


  Cel

   

  Rodzaj danych

   

  Podstawa prawna

   

  Rejestracja użytkownika jako klienta i utworzenie jego konta   Realizacja zamówienia i/lub świadczenie usług na rzecz użytkownika  

  Dane kontaktowe użytkownika Informacje na temat pełnionego stanowiska i firmy, w której użytkownik pracuje Informacje bilingowe i dotyczące dostawy 

  Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem Podejmowanie działań na prośbę użytkownika przed zawarciem z nim umowy 

  Zarządzanie i odpowiadanie na wszelkie zapytania lub zażalenia składane przez użytkownika 

  Dane kontaktowe użytkownika i wszelkie interakcje z nami 

  Prawnie uzasadniony interes (zarządzanie naszą działalnością i świadczenie usług na rzecz naszych klientów) 

  Personalizacja RS Online pod kątem użytkownika i przedstawianie mu treści, które naszym zdaniem najbardziej go zainteresują. 

  Informacje o koncie użytkownika Historia zakupów dokonanych przez użytkownika Czynności użytkownika związane z wyszukiwaniem 

  Prawnie uzasadniony interes (promowanie naszych produktów i świadczonych usług na rzecz naszych klientów) 

  Zapraszanie użytkownika do udziału w ankietach, przeglądach i innych badaniach rynku przeprowadzanych przez RS i inne organizacje w naszym imieniu oraz zarządzanie nimi. 

  Dane kontaktowe użytkownika 

  Zgoda użytkownika  Prawnie uzasadniony interes (zarządzanie naszą działalnością biznesową, świadczenie usług na rzecz naszych klientów oraz udoskonalanie naszych produktów i usług) 

  Wysyłanie użytkownikowi wiadomości marketingowych i przedstawianie mu ukierunkowanych reklam związanych z naszymi produktami i usługami 

  Informacje o koncie użytkownika Historia zakupów dokonanych przez użytkownika Czynności użytkownika związane z wyszukiwaniem Dane firmy użytkownika 

  Zgoda użytkownika  Prawnie uzasadniony interes (promowanie naszych produktów i świadczonych usług)  

  Zarządzanie udziałami użytkownika w konkursach 

  Dane kontaktowe użytkownika Informacje dotyczące dostawy dla użytkownika 

  Prawnie uzasadniony interes (promowanie naszych produktów i świadczonych usług poprzez udział w konkursach i zarządzanie nimi) 

  Doskonalenie i utrzymywanie strony RS Online oraz monitorowanie jej użytkowania  

  Czynności użytkownika związane z wyszukiwaniem Interakcje użytkownika z naszą stroną 

  Zgoda użytkownika  Prawnie uzasadniony interes (prowadzenie naszej strony internetowej i usprawnianie jej działania) 

  Prowadzenie dochodzeń w sprawie oszustw oraz, w koniecznych przypadkach, zapewnienie ochrony dla nas i dla osób trzecich. 

  Informacje o koncie użytkownika Historia transakcji dokonanych przez użytkownika Użytkowanie strony przez użytkownika 

  Prawnie uzasadniony interes (zapobieganie i wykrywanie oszustw lub innych czynów niedozwolonych) 

  Wypełnianie naszych obowiązków w zakresie składania raportów finansowych i ujawniania informacji spółce macierzystej, agencjom podatkowym i organom nadzorującym 

  Historia transakcji dokonanych przez użytkownika Informacje bilingowe i dotyczące dostawy 

  Obowiązek prawny 

  W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wówczas - zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych - przeprowadziliśmy test równowagi w celu udokumentowania naszych interesów, rozważenia wpływu ich przetwarzania na osoby fizyczne oraz ustalenia, czy interesy osób fizycznych przeważają nad naszymi interesami w zakresie przetwarzania. Komu RS udostępnia moje dane osobowe? RS musi udostępniać dane określonym stronom trzecim w celu prowadzenia swojej działalności: 

  • RS Group: RS Components Sp. z o.o.  należy do globalnej grupy spółek, dla których RS Group plc jest spółką macierzystą. Pełne informacje na temat spółek RS Group można znaleźć na stronie https://www.rsgroup.com . RS udostępnia dane osobowe innym podmiotom RS Group w razie konieczności, aby promować nasze usługi i wpływać na postrzeganie nas przez klientów.
  • Dostawcy usług: Przekazujemy informacje dostawcom usług działającym w naszym imieniu (np. firmom, które świadczą usługi marketingu cyfrowego, takie jak rekomendowanie produktów, analizy statystyczne, opinie dotyczące działalności biznesowej i operacyjnej, optymalizacja serwisów internetowych), jak również stronom trzecim stanowiącym część łańcucha dostaw (np. spedytorom, kurierom i firmom transportowym). Okazjonalnie przekazujemy również dane osobowe radcom prawnym i doradcom biznesowym.
  • Instytucje rządowe: Jeśli dostawa zamówienia jest realizowana poza Polską, konieczne może być udostępnianie informacji organom celnym w Polsce i w kraju przeznaczenia. Możemy również przekazywać dane osobowe organom ścigania lub innym organom państwowym, np. w celu zgłoszenia oszustwa lub w odpowiedzi na uzasadnione żądanie.
  • Kontrola zdolności kredytowej i oszustw: Dane możemy przekazywać rejestrom kredytowym i stronom trzecim zajmującym się zapobieganiem oszustw i ich wykrywaniem.
  • Media: Od czasu do czasu możemy przekazywać zbiorcze, anonimowe statystyki marketingowe partnerom biznesowym lub wykorzystywać je w artykułach prasowych, reklamach lub publikowanych raportach. Dany użytkownik może zostać zidentyfikowany osobiście w takich artykułach prasowych, reklamach czy publikowanych raportach wyłącznie za jego wcześniejszą zgodą.
  • Sprzedaż udziałów spółki lub aktywów: W przypadku sprzedaży przez nas jakichkolwiek aktywów spółki, dane osobowe naszych klientów mogą zostać ujawnione potencjalnemu nabywcy. W takim przypadku zostaną podjęte uzasadnione próby zapewnienia, że nabywca będzie związany warunkami niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

  RS może również ujawniać dane osobowe w sytuacjach, kiedy uważamy, że ujawnienie ich jest niezbędne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego RS, naszych klientów, pracowników lub osób publicznych lub kiedy prawo nam na to pozwala. 

  Gdzie RS przechowuje moje dane osobowe i przez jak długi czas? 

  RS Group to globalna grupa spółek, a RS również korzysta z dostawców usług na całym świecie. W konsekwencji dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w krajach leżących poza Europą, w tym w krajach, w których użytkownik może mieć mniejsze prawa w odniesieniu do swoich danych niż wynika to z mocy prawa lokalnego. Jeśli przesyłamy dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z obowiązującym prawem zapewnimy, że prawo do prywatności zostanie odpowiednio poszanowane z zastosowaniem właściwych środków. Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo otrzymać więcej informacji na temat tych środków. 

  Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów wskazanych powyżej, zatem okres ten może się różnić w zależności od charakteru interakcji użytkownika z nami. Na przykład, kiedy klient dokonał u nas zakupu, zachowamy informacje na temat tego zakupu w okresie niezbędnym do wystawienia faktury, zapłaty podatków i do celów związanych z gwarancyjną. Możemy również zachować korespondencję z użytkownikiem (na przykład w przypadku reklamacji produktu) na okres niezbędny do ochrony przed roszczeniem prawnym. Więcej informacji na temat czasu przechowywania plików cookie można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie. 

  Jeśli nie musimy dłużej przechowywać danych, usuwamy je. Należy pamiętać, że kiedy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania naszej komunikacji marketingowej, zachowamy informacje o adresie e-mail, aby zapewnić, że w przyszłości nie będziemy wysyłać wiadomości o charakterze marketingowym. 

  Co robi RS, aby chronić moje dane osobowe? RS zawsze stara się zapewnić najwyższy poziom obsługi i bezpieczeństwa swoim klientom, a portal RS Online zaprojektowano specjalnie z myślą o bezpieczeństwie. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych po przekazaniu nam przez użytkownika informacji podlegających szczególnej ochronie, korzystamy z następujących metod zabezpieczenia: 

  • Najnowszej technologii kodowania i ochrony danych – stanowiące gwarancję ochrony i bezpiecznych transakcji.
  • W miarę możliwości, gdy użytkownik przesyła informacje, będą one przechowywane w formie zaszyfrowanej. Oznacza to, że przesyłane informacje są chronione i bezpieczne.
  • Informacje o koncie RS Online i profilu osobistym RS Online są chronione hasłem, dzięki czemu dostęp do danych osobowych ma wyłącznie użytkownik. Użytkownik może edytować Informacje o koncie RS Online i profilu osobistym RS Online, używając nazwy użytkownika i hasła RS Online.

  W jaki sposób RS korzysta z moich danych osobowych do celów marketingowych? RS może kierować do użytkownika wiadomości e-mail, dzwonić do niego lub wysyłać wiadomości tekstowe dotyczące produktów i usług RS, o ile użytkownik nie zrezygnował z tej opcji w procesie rejestracji konta i zakupu lub jeśli użytkownik nie wyraził zgody na marketing. Ponadto możemy okazjonalnie wysyłać pocztę bezpośrednią dotyczącą produktów, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika. Jest możliwe, że wszystkie te komunikaty marketingowe lub niektóre z nich mogą być dostosowane do użytkownika w oparciu o to, co wiemy na temat użytkownika i/lub jego firmy, np. Profilu Osobistego Online, wcześniejszych wyników wyszukiwania i historii przeglądania w portalu RS Online oraz aktywności zakupowej. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas wiadomości, w każdej chwili może: 

  • Zmienić swoje ustawienia w zakładce „Aktualizacja danych mojego profilu” w części Moje konto, do której można uzyskać dostęp w dowolnym momencie, korzystając z łącza na pasku nawigacyjnym;
  • Kliknąć link potwierdzający usunięcie subskrypcji w dowolnej marketingowej wiadomości e-mail; lub
  • Wysłać wiadomość e-mail na adres:  bok@rspoland.com

  W stosownych przypadkach użytkownik ma prawo do odstąpienia od marketingu bezpośredniego lub tworzenia profilu na potrzeby marketingu bezpośredniego (użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie).  Użytkownik może również widzieć reklamy RS na stronach internetowych innych firm, w tym w mediach społecznościowych. Reklamy te mogą być dostosowane do użytkownika za pomocą plików cookie (śledzących aktywność w sieci w celu umożliwienia nam przesyłania reklam klientom, którzy odwiedzili portal RS Online). Kiedy użytkownik widzi reklamę w mediach społecznościowych, może to wynikać z naszego zaangażowania w sieć społecznościową w celu przesyłania reklam klientom lub użytkownikom, którzy pasują do profilu demograficznego naszych klientów. W niektórych wypadkach może to obejmować udostępnianie adresu e-mail w sieci społecznościowej. Jeśli użytkownik nie chce już oglądać dostosowanych reklam, może zmienić ustawienia plików cookie i opcji prywatności w przeglądarce i stronach innych firm. 

  W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych osobowych, poprawić je lub usunąć? 

  Informacje na koncie RS Online można wyświetlać i edytować w dowolnym czasie, klikając sekcję „Mój profil - Aktualizacja danych”, do której dostęp można uzyskać w każdej chwili za pomocą łącza "Moje konto" na pasku nawigacyjnym. 

  Jeśli użytkownik zapomni hasła lub ma inny problem z dostępem do RS Online, należy się skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta RS pod numerem telefonu 22 223 11 11. 

  W przypadku pytań dotyczących danych osobowych, których nie można rozwiązać za pomocą profilu na koncie RS Online, należy się skontaktować z nami, korzystając z danych poniżej. Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych w Polsce, użytkownik ma prawo dostępu (włącznie z formatem odczytywanym przez maszynę), poprawiania i wnioskowania o usunięcie danych osobowych, a RS spełni wszelkie prośby wynikające z tych uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy jednak pamiętać, że istnieje kilka ograniczeń tych praw oraz że mogą istnieć okoliczności, w których nie możemy spełnić prośby użytkownika. 

  W przypadku, gdy polegamy na zgodzie użytkownika, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Jednakże mogą istnieć inne podstawy prawne do przetwarzania danych użytkownika w innych celach, takich jak te określone powyżej.  

  Pliki cookie 

  RS korzysta z plików cookie i podobnych technologii w celu zapewnienia działania portalu RS Online, udoskonalania go oraz personalizacji RS Online. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, należy przeczytać naszą Politykę dotyczącą plików cookie . 

  Skontaktuj się z nami 

  Pytania dotyczące informacji o prywatności prosimy kierować na adres e-mail bok@rspoland.com

  W przypadku nierozwiązanych zastrzeżeń użytkownik ma prawo złożyć zażalenie do organu ochrony danych w kraju swojego zamieszkania, kraju swojego miejsca pracy lub kraju, w którym doszło do domniemanego naruszenia.  

  Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności 

  Możemy okresowo zmieniać oświadczenie o ochronie prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w prawie, przepisach i praktykach w zakresie prywatności danych zgodnie z obowiązującym prawem. Kiedy tak się dzieje i jeśli wymaga tego prawo, przekażemy nowe i zaktualizowane informacje dotyczące zmian w korzystaniu z danych osobowych, i jeśli to konieczne, w celu uzyskania zgody na dalsze przetwarzanie. 

  Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zaktualizowano po raz ostatni w Październik 2023 roku.