Ostatnio wyszukiwane

  Warunki sprzedaży

  Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw firmy RS Components Sp. z o.o. („RS”)

  Sklep internetowy dostępny pod adresem pl.rs-online.com prowadzony jest przez spółkę: RS Components sp. z o.o. ul. Domaniewska 48 02-672 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000368091 NIP: 7010263911 REGON: 14263032000000

  Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 złotych

  Nasza oferta jest skierowana do firm pośredniczących i odbiorców końcowych, którzy wykorzystują towar do swojej samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej.

  § 1 Zakres zastosowania

  1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw firmy RS Components Sp. z o.o. (Warunki sprzedaży) są integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Zamawiającym.

  1.2 Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Warunków sprzedaży przez Zamawiającego.

  1.3 Niniejsze Warunki sprzedaży RS znajdują wyłączne zastosowanie; RS nie uznaje sprzecznych z nimi lub odbiegających od nich warunków Zamawiającego, chyba że wyraził na to wyraźną pisemną zgodę. Warunki sprzedaży RS obowiązują wyłącznie również wówczas, gdy wiedząc o sprzecznych z nimi lub odbiegających od nich warunkach Zamawiającego RS bez zastrzeżeń wykonuje dostawy dla Zamawiającego.

  1.4 Jakiekolwiek ustne uzgodnienia lub oświadczenia pomiędzy RS a Zamawiającym przed lub w trakcie zawierania lub wykonywania umowy są nieważne bez pisemnego potwierdzenia RS.

  1.5 Warunki sprzedaży mają zastosowanie także w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji z Zamawiającym.

  § 2 Zamówienie

  2.1 Zamówienia, które mają być wykonane jeszcze tego samego dnia roboczego, którego trafiają do RS (z wyjątkiem soboty), muszą wpłynąć do RS najpóźniej o takiej godzinie, która jest wyraźnie określona na początku katalogu lub na stronie internetowej RS. W przypadku większych zamówień tego samego produktu RS zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu dostawy do 4 tygodni.

  2.2 Zamawiający składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. RS potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail. Zawarcie umowy następuje na podstawie oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji przez RS. W razie pytań bądź wątpliwości RS może kontaktować się telefonicznie lub mailowo w celu ich wyjaśnienia.

  2.2.3 Jeżeli produkt jest niedostępny RS powiadomi o tym Zamawiającego niezwłocznie i zwróci całą otrzymaną od Zamawiającego sumę pieniężną odpowiednio do sposobu złożonego zamówienia.

  2.2.4 W przypadku, gdy możliwa jest jedynie częściowa realizacja zmówienia RS zawiadomi o tym Zamawiającego niezwłocznie i za jego zgodą dokona częściowej realizacji zamówienia.

  2.3 Zamówienia przez Internet, które stanowią powtórzenie uprzedniego zamówienia telefonicznego, uznaje się za następne zamówienie.

  2.4 Poprzez złożenie zamówienia Zamawiający składa jednocześnie żądanie przesłania towaru w opakowaniach zapewniających ochronę tego towaru przed szkodami transportowymi lub bezpieczeństwo transportu (opakowania transportowe).

  2.5 RS będzie przyjmował zamówienia Zamawiającego na warunkach wymienionych w katalogu lub na stronie internetowej firmy RS – z zastrzeżeniem ewentualnych podwyżek cen ze względu na wzrost kosztów produkcji lub uzyskania o ponad 5 % zgodnie z § 3.2 lub z zastrzeżeniem wszelkiego rodzaju błędów pisarskich, drukarskich, rachunkowych na stronie internetowej lub w katalogu firmy RS. Jeśli w ciągu 6 tygodni po zawarciu umowy okaże się, że oferta została przyjęta na warunkach opierających się na błędach pisarskich, drukarskich lub rachunkowych na stronie internetowej lub w katalogu firmy RS, to RS jest upoważniony do odstąpienia od umowy. To samo odnosi się do braku wiarygodności kredytowej Zamawiającego.

  2.6 Fotografie, rysunki, dane na temat masy, rozmiarów, osiągów i innych danych konstrukcyjnych zawarte na stronie internetowej lub w katalogu są wiążące wyłącznie wówczas, gdy zostało to jednoznacznie uzgodnione. Zastrzega się możliwość zmian i odstępstw od podanych cech towarów, jeżeli i o ile przeznaczenie tych towarów cierpi na tym w co najwyżej niewielkim stopniu. Zamawiający jest sam odpowiedzialny za to, aby zamówione przez niego przedmioty zostały zastosowane zgodnie z przeznaczeniem.

  2.7 Dane na temat właściwości towarów stanowią wyłącznie opisy produktu, które tylko wówczas uznaje się za uzgodnione właściwości, jeśli zostały jako takie przedstawione w pisemnej ofercie RS lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Samo wyraźne duże zainteresowanie Zamawiającego istnieniem określonych cech produktu nie jest jeszcze podstawą do ich zagwarantowania.

  2.8 Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  § 3 Ceny

  3.1 Wszystkie ceny podano w PLN. Cena nie zawiera podatku VAT ani kosztów wysyłki. Ceny są wiążące z zastrzeżeniem błędów pisarskich, drukarskich lub rachunkowych oraz z zastrzeżeniem ewentualnego ich podniesienia zgodnie z § 3.2 w związku ze wzrostem cen produkcji lub uzyskania. Za usługi dodatkowe wykonywane przy wysyłce na życzenie Zamawiającego będzie należne odrębne wynagrodzenie. W przypadku przejęcia kosztów przez Zamawiającego możliwa jest gwarantowana dostawa w dzień roboczy po zamówieniu.

  3.2 RS zastrzega sobie prawo do odpowiedniego podniesienia cen, jeśli po zawarciu umowy koszty produkcji lub uzyskania wzrosną o ponad 5 %, w szczególności w związku z podpisaniem ogólnobranżowych umów zbiorowych lub wzrostem kosztów materiałowych. RS ma obowiązek udokumentować wzrost kosztów produkcji lub uzyskania, przy czym Zamawiający jest w takiej sytuacji upoważniony do odstąpienia od umowy. Odpowiednio, Zamawiający zostanie poinformowany także o spadku kosztów o ponad 5 %.

  § 4 Dostawa

  4.1 RS wysyła do Zamawiającego zamówiony towar. RS oferuje jeden rodzaj dostawy. Koszty wysyłki ponosi Zamawiający.

  4.2 Jeśli RS z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, popadnie w zwłokę przy wysyłce, to Zamawiający jest uprawniony do żądania zryczałtowanego odszkodowania za zwłokę w dostawie w wysokości 1 % wartości dostawy za każdy tydzień opóźnienia, jednak nie więcej, niż 5 % wartości dostawy. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zryczałtowanego odszkodowania nie jest dopuszczalne.

  § 5 Warunki płatności

  5.1 O ile nie uzgodniono inaczej, cenę sprzedaży brutto należy uiścić w ciągu trzydziestu dni od dnia wystawienia faktury. Jeśli Zamawiający opóźnia się z płatnością, to RS jest upoważniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

  5.2 W przypadku opóźnienia w płatności RS ma prawo odstąpić od umowy i żądać odszkodowania za jej niewykonanie, jeśli Zamawiający po upływie dodatkowego terminu nie zapłacił należnej ceny sprzedaży. W okresie opóźnienia RS nie jest zobowiązany do wykonywania następnych dostaw.

  5.3 Zamawiający ma prawo do dokonywania potrąceń z należności wobec RS tylko w takim przypadku, gdy jego roszczenie wzajemne są stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, bezsporne lub uznane przez RS. Ponadto jest on upoważniony do wykonywania prawa zatrzymania tylko o tyle, o ile jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

  5.4 Jeśli po zawarciu umowy będzie miało miejsce znaczące pogorszenie sytuacji majątkowej Zamawiającego lub jeśli RS dowie się dopiero po zawarciu umowy o takim, mającym miejsce wcześniej, pogorszeniu sytuacji majątkowej, to RS jest uprawniony do żądania wedle własnego wyboru albo zapłaty z góry, albo zabezpieczenia.

  5.5 RS jest upoważniony do żądania bez podania przyczyn wydawania towaru bezpośrednio (z ręki do ręki) w zamian za płatność oraz zastrzega sobie prawo do wysyłania towaru za pobraniem lub po otrzymaniu zapłaty z góry.

  § 6 Zastrzeżenie własności

  6.1 Dostarczony towar pozostaje własnością RS aż do chwili, gdy Zamawiający zaspokoi wszystkie roszczenia RS wynikające z danej transakcji.

  6.2 Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży rzeczy w ramach normalnej działalności handlowej. Uprawnienia te wygasają, jeśli wobec Zamawiającego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Zamawiający niniejszym przelewa na RS wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury (włącznie z VAT), które będzie miał wobec swoich odbiorców lub osób trzecich w związku z odsprzedażą rzeczy, i to niezależnie od tego, czy rzeczy zostały odsprzedane bez obróbki, czy po jej dokonaniu. Zamawiający jest upoważniony do egzekucji tych należności także po dokonaniu przelewu. Powyższe nie narusza prawa RS do samodzielnego podjęcia egzekucji. RS zobowiązuje się jednak do niepodejmowania egzekucji tych roszczeń, dopóki Zamawiający spełnia swoje zobowiązania pieniężne z uzyskanych dochodów ze sprzedaży, nie opóźnia się z zapłatą, a w szczególności nie został w stosunku do niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Jednak w przeciwnym razie RS może żądać od Zamawiającego, aby przekazał mu dane na temat przelanych roszczeń oraz dłużników w zakresie, jaki jest niezbędny do egzekucji tych roszczeń, wydał mu wszystkie niezbędne do tego celu dokumenty oraz poinformował dłużników (osoby trzecie) o przelewie.

  6.3 Przetworzenie, połączenie lub pomieszanie przedmiotu sprzedaży z innymi rzeczami Zamawiający wykonuje zawsze dla RS.

  § 7 Kontrola wad rzeczy oraz ciężar dowodu

  7.1 Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dostarczone rzeczy nie są obciążone wadami, bezzwłocznie po dostawie. Jeśli w tym momencie lub w późniejszym terminie okaże się, że rzeczy mają wady, to Zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym RS bezzwłocznie (w ciągu 5 dni). Zgłoszenie musi możliwie dokładnie opisywać rozpoznaną wadę. Jeśli Zamawiający nie zgłosi wady, to uważa się, że towar zostały zaakceptowany z wadą, chyba że RS podstępnie wadę zataił. Zgłoszenie jest niezbędne także wówczas, gdy pomyłkowo przesłany zostanie towar inny, niż uzgodniony, lub RS dostarczy zbyt małą ilość towaru.

  7.2 Jeśli Zamawiający z własnej winy zgłosi nieuzasadnioną reklamację, to jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z kontrolą tego stanu rzeczy zgodnie z cennikiem godzinowym obowiązującym w danym momencie w RS.

  7.3 Jeśli RS nie uznaje braków dostawy, to Zamawiający ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w momencie przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.

  § 8 Roszczenia Zamawiającego z tytułu wad

  8.1 Jeśli RS ponosi odpowiedzialność za wadę rzeczy, to może wg własnego wyboru usunąć wady lub wykonać dostawę zastępczą. Jego wybór jest dowolny, lecz powinien uwzględniać interesy obydwu stron.

  8.2 Jeśli RS nie jest gotowy do usunięcia wad ani dokonania dostawy zastępczej, nie jest w stanie ich dokonać lub jeśli czynności te trwają dłużej niż 30 dni od dnia zawiadomienia o wadzie, z przyczyn, za które odpowiada RS, lub jeśli usunięcie wady / dostawa dodatkowa nie uda się z innych przyczyn, to Zamawiający może według własnego wyboru od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego zmniejszenia ceny sprzedaży.

  8.3 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została Zamawiającemu wydana.

  8.4 Uregulowane przepisami bezwzględnie obowiązującymi roszczenia regresowe Zamawiającego wynikające z ewentualnej odsprzedaży towaru konsumentowi pozostają nienaruszone. Jednak tego rodzaju roszczenia regresowe powstają tylko o tyle, o ile Zamawiający nie przyjął w porozumieniu ze swoim odbiorcą innych uregulowań, wykraczających poza takie przepisy.

  § 9 Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności

  9.1 Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących RS jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jedynie za szkodę wyrządzoną umyślnie.

  9.2 Urządzenia przetwarzania danych i oprogramowanie komputerowe nie zawsze działają bezbłędnie. Należy liczyć się także z błędami działania Internetu. W związku z tym RS nie odpowiada za szkody polegające na tym, że na skutek błędów technicznych oferta złożona przez Zamawiającego nie trafi do RS lub nie zostanie przezeń uwzględniona. 

  § 10 Przeznaczenie produktów

  Produkty dostarczane przez RS nie nadają się do zastosowań, instalacji ani systemów utrzymywania życia, implantatów ludzkich, instalacji nuklearnych lub jądrowych, zastosowań w lotnictwie lub lotnictwie kosmicznym ani innych zastosowań lub systemów, których awaria może zagrażać ludzkiemu życiu lub prowadzić do ciężkich obrażeń albo pokrzywdzenia osób lub uszkodzenia rzeczy. Zamawiający zwalnia RS z obowiązku świadczenia wobec osób trzecich z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z niestosowania się do niniejszego ograniczenia zastosowań.

  § 11 Zwroty, błędne zamówienia

  11.1 Zamawiający może na własny koszt odesłać zamówione przez siebie produkty w ciągu 21 dni od dnia wystawienia faktury, o ile produkty te w chwili odesłania pozostają w ofercie RS, zaś ich oryginalne opakowania nie zostały otwarte ani uszkodzone. Od 22 do 30 dnia zwrot jest możliwy jedynie po opłaceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% wartości zwracanego towaru lub w przypadku złożenia zamówienia zastępczego. Dla zachowania terminu wystarczy odpowiednio wczesne pozyskanie numeru reklamacji i wysłanie towaru. Produkty świetlne oraz oprogramowanie nie podlegają zwrotowi.

  11.2 Zamawiający jest uprawniony do odesłania dostarczonego towaru do RS tylko wówczas, gdy następuje to w oryginalnym opakowaniu, zaś RS zgodzi się na odesłanie tego towaru poprzez nadanie mu numeru reklamacji. W przypadku winy Zamawiającego (błędne zamówienie, podwójne zamówienie, błędna jednostka załadunkowa itd.) RS jest upoważniony do obciążenia Zamawiającego kosztami umownymi.

  11.3 Jeśli Zamawiający odeśle towary do RS bez wcześniejszego uzgodnienia, to nie jest zwolniony ze swojego zobowiązania do płatności. RS ma prawo do zniszczenia towarów bez odszkodowania, jeśli Zamawiający nie odbierze ich w ciągu 14 dni po odpowiednim pisemnym wezwaniu przez RS. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu wad.

  11.4 Poniższe produkty i grupy produktów nie mogą być zwracane:

  • produkty kalibrowane*
  • oprogramowanie
  • produkty z kategorii oświetlenie
  • produkty z oferty rozszerzonej, o numerach RS rozpoczynających się od 250 i 255
  • produkty niebezpieczne w transporcie (baterie, akumulatory, itp.)

  *Produkty kalibrowane:

  Produkty kalibrowane przez RS dostępne pod osobnym numerem magazynowym. Kalibracja dokumentuje odchylenia (poparte certyfikatem) przyrządu pomiarowego i daje pewność, że mierzone wartości oraz parametry mieszczą się w zakresie tolerancji zgodnie z normą.

  Zasadniczo, certyfikat kalibracji używany jest do potwierdzenia, że tolerancje w karcie katalogowej są przestrzegane.

  Warianty kalibracji dostępne w RS: Wzorcowanie ISO często nazywane kalibracją fabryczną, sprawdza podstawowe odchylenia – bez akredytacji. Wzorcowanie Dakks przeprowadzane jest przez specjalnie uprawnione laboratoria i skupia się na wielu punktach pomiarowych – z akredytacją.

  § 12 Kontrola eksportu

  12.1 Uznając amerykańskie i inne znajdujące zastosowanie ustawodawstwo (w szczególności ustawodawstwo polski) dotyczące kontroli eksportu Zamawiający zobowiązuje się do samodzielnego pozyskania na własny koszt przed dokonaniem eksportu produktów lub informacji technicznych otrzymanych od RS wszelkich wymaganych licencji eksportowych lub innych dokumentów.

  12.2 Zamawiający zobowiązuje się do niesprzedawania takich produktów lub informacji technicznych, ani pośrednio, ani bezpośrednio, osobom, firmom lub krajom, w ramach eksportu lub reeksportu, poprzez dostawy lub w inny sposób, o ile jest to sprzeczne z przepisami amerykańskich i innych (w szczególności polskich) ustaw i rozporządzeń. Zamawiający zobowiązuje się do informowania wszystkich odbiorców tych produktów lub informacji technicznych o konieczności stosowania się do tych ustaw i rozporządzeń. Zamawiający pozyska na własny koszt wszystkie licencje i dokumenty eksportowo-importowe, które są niezbędne do stosowania przez niego tych produktów. Nieuzyskanie zezwolenia eksportowego nie upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy ani do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W tym kontekście zwraca się wyraźnie uwagę na to, że RS nie jest zobowiązany do wystawiania Zamawiającemu deklaracji dostawcy lub długoterminowej deklaracji dostawcy ani do pozyskania takiej deklaracji od swoich dostawców, o ile RS nie zobowiązał się do tego pisemnie wobec Zamawiającego w konkretnym przypadku.

  § 13 Towary z naszego asortymentu globalnego / produkty w opakowaniach produkcyjnych

  13.1 Dla wszystkich produktów, których numery zamówienia zaczynają się od cyfry „2” i mają ogółem 10 cyfr, i/lub które są oznaczone jako „Zakup specjalny”, a także dla produktów, które wydawane są w opakowaniach produkcyjnych i noszą oznaczenia „P”, mają zastosowanie przede wszystkim poniższe postanowienia, w zakresie, w jakim odbiegają one od pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw.

  13.2 Dla niektórych produktów określonych w § 13.1 zastosowanie znajdują wiążące zamówienia minimalne. Wielkości zamówień minimalnych można znaleźć na stronie internetowej RS pod adresem pl.rs-online.com. RS zastrzega sobie uprawnienie do skutecznej zmiany minimalnych wielkości zamówień nawet po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego oraz do wprowadzenia obowiązku minimalnego zamówienia lub zniesienia takiego obowiązku dla innych produktów.

  13.3 RS podejmie starania, by dochować terminów dostaw opublikowanych na stronie internetowej RS dla produktów określonych w § 13.1. Terminy dostaw dla tych produktów są jedynie orientacyjne i niewiążące. Po wpłynięciu zamówienia RS może poinformować Zamawiającego o możliwym opóźnieniu dostawy produktów określonych w § 13.1 oraz ew. zaproponować rozwiązania alternatywne.

  13.4 Do wszystkich produktów w rozumieniu § 13.1 mają zastosowanie ceny opublikowane na stronie internetowej RS, o ile z Zamawiającym nie uzgodniono pisemnie innych cen. Nie mają zastosowania rabaty, upusty lub skonta obowiązujące w przypadku innych towarów. Fakturę za takie towary wystawiamy oddzielnie, nawet w przypadku, gdyby zamówienie zawierało inne magazynowe produkty RS.

  13.5 Wystawienie osobnej faktury nie oznacza naliczenia dodatkowej opłaty za dostawę. RS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej opłaty za dostawy. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej RS.

  13.6 Wszystkie produkty w rozumieniu § 13.1 są wyłączone z procedury zwrotu określonej w postanowieniach § 11 niniejszych Warunków.

  § 14 Postanowienia końcowe

  14.1 Dla rozstrzygania sporów wynikłych w przyszłości z niniejszej umowy właściwym miejscowo będzie sąd pierwszej instancji oznaczony według siedziby RS. Dla rozstrzygania sporów wynikłych w przyszłości z niniejszej umowy właściwym miejscowo będzie sąd pierwszej instancji oznaczony według siedziby RS. RS jest uprawniony do wytaczania powództwa także według siedziby Zamawiającego.

  14.2 O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, miejscem wykonania umowy jest siedziba RS.

  14.3 Wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia polskiego prawa. Wszelkie spory rozpoznawane są przez sądami polskimi.

  14.4 Zamawiający nie może dokonywać przelewu roszczeń przysługujących mu ze stosunków prawnych z RS.

  14.5 Jeśli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne w całości lub częściowo albo staną się nieważne, to nie narusza to ważności pozostałych części umowy. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do przyjęcia w miejsce nieważnych postanowień takich ważnych postanowień, które, o ile będzie to prawnie dopuszczalne, będą najbliższe gospodarczemu celowi nieważnych postanowień, przy uwzględnieniu interesów, które znalazły wyraz w niniejszej umowie.

  14.6. Wszelkie dodatkowe ustalenia, które są sprzeczne lub niezgodne z postanowieniami niniejszych Warunków sprzedaży wymagają pisemnej akceptacji RS.

  14.7. Niniejsze Warunki sprzedaży mogą zostać zmienione.

  14.8. Zmiany Warunków sprzedaży zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.

  14.9. Zmiany Warunków sprzedaży wchodzą w życie wraz z ich publikacją na stronie Sklepu internetowego.