Ostatnio wyszukiwane

  Prawa autorskie / Dane właściciela strony / Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Warunki korzystania

  Niniejsza strona internetowa jest udostępniona przez RS Components Sp. z o.o., Warszawa. Niezależnie od tego, czy dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej następuje w Polsce, czy też w innym Państwie, zastosowanie znajdują poniższe warunki korzystania. Niniejsze warunki korzystania nie naruszają regulacji zawartych w ogólnych warunkach sprzedaży i dostawy RS Components Sp. z o.o.

  RS Components Sp. z o.o. jest uprawniony do zmieniania niniejszych warunków korzystania w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego zawiadamiania użytkowników. W związku z tym warunki korzystania powinny być regularnie sprawdzane przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po zmianie lub uzupełnieniu warunków korzystania uznawane będzie za zgodę na brzmienie zmienionych lub uzupełnionych warunków korzystania.

  2. Prawa autorskie

  Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej i wynikające z nich prawa do korzystania z niniejszej strony internetowej i jej zawartości zostały przeniesione na RS Components Sp. z o.o. lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

  Użytkownicy nie są uprawnieni do reprodukcji jakiejkolwiek części lub całości zawartości niniejszej strony, ani do jej zwielokrotniania (z wyłączeniem zwielokrotniania do własnego użytku osobistego) oraz przekazywania osobom trzecim. O ile treści na tej stronie internetowej zawierają wskazania na prawa autorskie, prawa te nie mogą być naruszane. Ponadto, kod programu tej strony internetowej nie może być zmieniany ani w całości czy w częściach, ani wykorzystywany do celów działalności gospodarczej.

  Pozwolenie na zwielokrotnianie do celów własnego użytku osobistego nie obowiązuje w zakresie wykorzystywania danych na innych stronach internetowych, w elektronicznych systemach informacyjnych lub w publikacjach w innych mediach, chyba że w formie elektronicznej lub papierowej. RS Components Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności ani za ściągane przez użytkowników dane i pliki ani za samo ich ściąganie (patrz punkt 3).

  3. Wyłączenie odpowiedzialności

  RS Components Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie żadnej rękojmi lub odpowiedzialności za to, że informacje lub pliki udostępnione na niniejszej stronie internetowej są w każdym przypadku aktualne, kompletne, prawidłowe i przydatne w każdorazowo podanym celu. RS Components Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień dotyczących informacji lub plików udostępnionych na niniejszej stronie internetowej bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Informacje na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porad ani rekomendacji.

  RS Components Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie żadnej rękojmi lub odpowiedzialności za to, że funkcje, zastosowania, treści, pliki i inne informacje na niniejszej stronie internetowej (i/lub na stronach internetowych, do których prowadzą linki zawarte na niniejszej stronie internetowej) są nieprzerwanie dostępne, wolne od błędów, czy też, że ewentualne zakłócenia są usuwane lub że strona internetowa lub jej serwer są wolne od szkodliwych wirusów, błędów w programie lub innych powodujących zakłócenia elementów oprogramowania. Użytkownicy niniejszej strony internetowej są zatem sami odpowiedzialni za przedsiębranie stosownych środków, takich jak np. wykorzystywanie skanera wirusów i innego oprogramowania zabezpieczającego, w celu zagwarantowania koniecznych wymogów bezpieczeństwa i bezbłędnej wymiany danych z niniejszą stroną internetową.

  Ponadto RS Components Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty finansowe, koszty, zobowiązania, utracone korzyści lub pozostałe koszty, które bezpośrednio, pośrednio lub w inny sposób wynikają z dostępu do niniejszej strony internetowej lub z korzystania z funkcji, zastosowań, treści, plików i innych informacji, które są opublikowane lub udostępnione na niniejszej stronie internetowej. W szczególności RS Components Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub błędy powstałe w wyniku zastosowania ściągniętych plików lub programów.

  Powyższe ograniczenia odpowiedzialności RS Components Sp. z o.o. obowiązują w pełnym zakresie także odnośnie do zewnętrznych stron internetowych, do których odsyła niniejsza strona internetowa bezpośrednio lub pośrednio poprzez powiązanie ("link"). Za zawartość zewnętrznych stron internetowych, w szczególności za zawartość i działanie dostępnych tam plików, odpowiedzialność ponoszą każdorazowi operatorzy tych stron internetowych. Pomimo starannej kontroli zawartości zewnętrznych stron, do których kieruje niniejsza strona internetowa, RS Components Sp. z o.o. nie może w żadnym wypadku przyjmować na siebie odpowiedzialności lub rękojmi za treści (informacje, pliki itp.) zewnętrznych stron internetowych, do których niniejsza strona internetowa bezpośrednio lub pośrednio odsyła za pomocą linka.

  4. Ważna informacja

  Oferta RS Components Sp. z o.o. skierowana jest wyłącznie do firm pośredniczących i odbiorców końcowych, którzy wykorzystują towar do swojej samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej.

  Wszystkie ceny wyrażone są w PLN, bez podatku od towarów i usług. Więcej informacji znajdą Państwo w obowiązujących Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw firmy RS Components Sp. z o.o.

  Dane właściciela strony

  • RS Components Sp. z o.o.
  • ul. Domaniewska 48
  • 02-672 Warszawa / Polska
  • Telefon: +48 22 22 3 11 11
  • Fax: +48 22 223 11 00
  • E-Mail: bok@rspoland.com
  • Członkowie zarządu: Aneta Grabowska - Horvath i Paul Adams
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
  • KRS Numer KRS: 0000368091
  • Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
  • Nr identyfikacji podatkowej: PL 7010263911
  • RS i logo RS są zastrzeżonymi znakami towarowymi RS Components Ltd.