Ostatnio wyszukiwane

  Warunki użytkowania witryny internetowej

  Niniejsze zasady dozwolonego użytkowania odnoszą się do warunków, zgodnie z którymi można korzystać z naszej witryny internetowej www.pl.rs-online.com/web/ i jej mobilnej wersjihttps://pl.rs-online.com/mobile/ (zwanych dalej naszymi witrynami). Zasady dopuszczalnego użytkowania obowiązują wszystkich użytkowników i odwiedzających nasze witryny internetowe.

  Korzystanie z naszych witryn oznacza akceptację i wyrażenie zgody na przestrzeganie wszystkich postanowień zawartych w niniejszych zasadach, które stanowią uzupełnienie warunków korzystania z naszej witryny internetowej.

  1. Niedozwolone użytkowanie

  Z naszych witryn można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie wolno wykorzystywać ich:

  • w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące wymogi prawa lub przepisy lokalne, krajowe bądź międzynarodowe
  • w sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy bądź też sposób, którego celem lub skutkiem jest postępowanie niezgodne z prawem lub nieuczciwe
  • w celu wyrządzenia szkody lub usiłowania wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom małoletnim
  • w celu wysyłania, świadomego odbierania, przesyłania, pobierania, używania lub ponownego użycia wszelkich materiałów, które nie spełniają wymagań naszych norm dotyczących treści
  • do przesyłania lub organizowania wysyłania niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam lub materiałów promocyjnych oraz podobnych działań (wysyłania spamu)
  • do świadomego przekazywania danych, wysyłania lub przekazywania materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby z opóźnionym zapłonem, rejestratory naciśnięcia klawiszy, programy szpiegujące, programy z reklamami lub inne szkodliwe programy oraz podobne rodzaje kodu, które mają niekorzystny wpływ na działanie dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego.
  1. Usługi interaktywne

  Na naszych witrynach możemy okresowo dostarczać usługi interaktywne, w tym usługi czatu na żywo (zwane dalej usługami interaktywnymi).

  W przypadku, gdy oferujemy usługi interaktywne, wyraźnie informujemy o ich rodzaju, a także czy są one moderowane i jaka forma moderacji jest używana (w tym czy moderuje człowiek, czy program).

  Dokładamy wszelkich starań, aby ocenić ewentualne zagrożenia ze strony osób trzecich dla użytkowników (a w szczególności dla dzieci), jeśli korzystają oni z usług interaktywnych świadczonych w naszych witrynach. W świetle tych zagrożeń będziemy w każdym przypadku decydować, czy właściwe jest moderowanie danej usługi (w tym czy moderować powinien człowiek, czy program). Nie mamy jednak obowiązku nadzorowania, monitorowania ani moderowania usług interaktywnych, które oferujemy na swoich witrynach i wyraźnie wykluczamy naszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z użycia przez użytkownika jakichkolwiek usług interaktywnych z naruszeniem naszych norm dotyczących treści, niezależnie od tego, czy dana usługa była moderowana, czy nie.

  Korzystanie z usług interaktywnych przez osoby małoletnie zależy od zgody rodziców lub opiekunów. Rodzicom, którzy zezwalają dzieciom na korzystanie z usług interaktywnych, radzimy, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat ich bezpieczeństwa w Internecie, ponieważ moderacja nie zabezpiecza całkowicie przed manipulacjami. Osoby niepełnoletnie korzystające z usług interaktywnych powinny być poinformowane o potencjalnym ryzyku.

  W przypadku moderowanej usługi interaktywnej, jeżeli pojawią się problemy lub trudności, zapewniamy zwykle możliwość kontaktu z moderatorem.

  1. Normy dotyczące treści

  Niniejsze normy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów, które użytkownik umieszcza na naszych witrynach (zwanych dalej materiałami użytkowników), a także do wszelkich związanych z nimi usług interaktywnych.

  Należy przestrzegać poniższych norm. Normy te mają zastosowanie do materiałów użytkowników w każdej ich części oraz w całości.

  Materiały użytkowników muszą:

  • być dokładne (w przypadku, gdy dotyczą faktów)
  • prezentować rzeczywiście wyrażane opinie (jeśli zawierają opinie)
  • zachowywać zgodność z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii lub w innym kraju, z którego zostały opublikowane.

  Materiały użytkowników nie mogą:

  • zawierać treści, które zniesławiają jakąkolwiek osobę
  • zawierać materiałów, które są obsceniczne, obraźliwe, wyrażające nienawiść lub podburzające
  • propagować treści jawnie erotycznych
  • zachęcać do przemocy
  • promować dyskryminacji na tle rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku
  • naruszać praw autorskich, praw do baz danych lub znaków towarowych innych osób
  • stwarzać możliwości wprowadzenia w błąd
  • być sprzeczne z jakimkolwiek obowiązkiem prawnym wobec strony trzeciej, np. wynikającym z umowy, lub zobowiązaniem do zachowania poufności
  • promować nielegalnej działalności
  • zawierać gróźb, stanowić nadużycia lub naruszenia prywatności innych osób, powodować irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju
  • nękać, denerwować, zawstydzać, wywoływać niepokoju ani drażnić innych osób
  • służyć do podszycia się pod inną osobę, do błędnego wskazania tożsamości lub powiązania z inną osobą
  • sprawiać wrażenie, że pochodzą od nas, jeśli tak nie jest
  • popierać, promować ani wspierać działań niezgodnych z prawem, takich jak na przykład naruszenie praw autorskich lub nadużycia komputerowe.

  Firma RS nie chce otrzymywać za pośrednictwem swoich witryn internetowych informacji poufnych i zastrzeżonych. Poprzez wysyłanie firmie RS za pośrednictwem witryn internetowych materiałów, uwag, sugestii, pomysłów, grafik lub innych informacji (w szczególności za pośrednictwem metod kontaktu podanych przez RS na witrynach), użytkownik przyznaje firmie RS nieograniczoną, niewyłączną, nieodwołalną, nieodpłatną licencję na używanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie i rozprowadzanie tych materiałów (zgodnie z opisem), a także wyraża zgodę na wykorzystanie przez RS wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik przekazanych firmie RS w dowolnym celu. Jednakże, o ile firma RS nie poprosi o pozwolenie lub nie powiadomi z góry, że materiały lub informacje przekazane przez użytkownika do konkretnej części strony internetowej zostaną opublikowane wraz z nazwiskiem użytkownika lub wykorzystane w inny sposób, a także w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo, nie poda nazwiska użytkownika ani nie rozpowszechni informacji, że dane materiały lub informacje pochodzą od niego.

  1. Zawieszenie i zakończenie

  Firma RS według własnego uznania określi, czy wykorzystanie jej witryn internetowych przez użytkownika stanowi naruszenie niniejszych zasad dozwolonego użytkowania. W przypadku naruszenia tych zasad firma RS może podjąć takie działania, jakie uzna za stosowne.

  Niezastosowanie się do niniejszych zasad dozwolonego użytkowania może stanowić poważne naruszenie warunków użytkowania, które regulują prawo do korzystania z naszych witryn, i w związku z tym może prowadzić do podjęcia jednego lub wszystkich następujących działań:

  • Natychmiastowe, czasowe lub stałe cofnięcie prawa użytkownika do korzystania z naszej witryny
  • Natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie wszelkich materiałów lub informacji przesłanych przez użytkownika do naszej witryny
  • Udzielenie ostrzeżenia
  • Wszczęcie postępowania sądowego o zwrot wszystkich kosztów w ramach odszkodowania (w tym w szczególności uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) za naruszenie polityki
  • Dalsze działania prawne przeciwko użytkownikowi
  • Ujawnienie odpowiednich informacji organom ścigania, jeżeli firma RS uzna to za uzasadnione.

  Wykluczamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie tych zasad dopuszczalnego użytkowania. Odpowiedzi opisane w tych zasadach nie wyczerpują zagadnienia i firma RS może podjąć wszelkie inne działania, które uzna za stosowne i uzasadnione.

  1. Zmiany w zasadach dopuszczalnego użytkowania

  Firma RS może w każdej chwili dokonać korekty niniejszych zasad dozwolonego użytkowania poprzez zmianę treści na tej stronie. Należy okresowo sprawdzać tę stronę, aby mieć świadomość ewentualnych zmian, jakie zostały wprowadzone, ponieważ są one dla użytkownika prawnie wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych zasadach dozwolonego użytkowania mogą również być zastąpione przez postanowienia lub ogłoszenia opublikowane w innych miejscach witryny.

  1. Recenzje, uwagi, komunikaty i inne treści.

  Dziękujemy za zainteresowanie pozostawieniem recenzji klienta. Pomagają one innym klientom podejmować trafniejsze decyzje o zakupie. Wierzymy, że nasi klienci są najbardziej odpowiednimi osobami do oceny naszych produktów. Cenimy sobie opinie klientów, ponieważ pomagają innym użytkownikom w dokonaniu odpowiednich wyborów.

  Aby pozostawić recenzję, należy się wcześniej zarejestrować.

  Podczas tworzenia recenzji należy wziąć pod uwagę następujące wytyczne:

  • Recenzja musi mieć nazwę
  • Recenzja powinna być oparta na doświadczeniu wynikającym z posiadania produktu i zawierać opis jego subiektywnie postrzeganych wad i zalet. Należy recenzować tylko zakupione produkty.
  • Recenzja powinna dotyczyć produktu i indywidualnych wrażeń klienta związanych z jego użytkowaniem: jego cech, właściwości i wydajności, a nie doświadczeń związanych z zakupem i dostawą
  • Poza przypadkami wynikającymi z interpunkcji nie należy pisać WIELKIMI LITERAMI.
  • Należy skupić się na informacjach, które zdaniem klienta pomogą innym podjąć decyzję dotyczącą zakupu produktu.
  • Należy przestrzegać wszystkich wytycznych. Firma RS nie będzie edytować słów ani zwrotów. Nawet najmniejsza ilość niedozwolonej zawartości spowoduje odrzucenie recenzji, która w wyniku tego nie pojawi się na witrynie.

  Ograniczenia:

  • Dostawcy i producenci nie są uprawnieni do przesyłania recenzji
  • Firma RS zastrzega sobie prawo do niepublikowania recenzji, jeśli zawiera ona następujące rodzaje treści lub narusza inne wytyczne:

   - wulgaryzmy, bluźnierstwa, złośliwości, treści rasistowskie, treści o charakterze erotycznym, nieuzasadnione odwołania do seksualności

  • komentarze na temat innych recenzentówtreści, które mogą naruszać prawa innych osób do materiałów, znaków towarowych lub własności intelektualnej
  • treści, które mogą zostać uznane za nękanie, nadużycie lub zagrożenie dla osobistego bezpieczeństwa lub mienia innych osób
  • uwagi, w których powtarzane są oskarżenia o przestępstwofałszywe oświadczenia, zniesławienia i podszywanie się pod inne osoby
  • komentarze dotyczące usług firmy RS; uwagi na ten temat prosimy kierować bezpośrednio do nas
  • materiały, w których istotny jest czas
  • spam lub reklamy
  • nazwy marek i znaki towarowe stron trzecich
  • informacje osobiste dotyczące dowolnej osoby, w tym autora recenzji, takie jak numery telefonów, adresy pocztowe lub numery kart kredytowych
  • kod HTML, skrypty komputerowe lub adresy URL witryn internetowych
  • informacje o dostępności, cenie lub metodach alternatywnego zamówienia lub dostawy.
  • dostawcy i producenci RS

  Cały tekst wysłanej recenzji staje się własnością firmy RS Components Sp. z o.o.

  Dane osobowe nie zostaną wykorzystane ani przekazane stronom trzecim, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody.

  Dodatkowo, jeśli użytkownik chce podzielić się opinią o wyborze produktów, cenach, zamawianiu, dostawach i innych sprawach związanych z obsługą klienta, prosimy nie przesyłać tej informacji jako recenzji produktu i zamiast tego skontaktować się z nami bezpośrednio.