Główne obszary potencjalnego ryzyka i działania je ograniczające

Określiliśmy główne potencjalne obszary ryzyka dla naszej działalności związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE bez umowy o wystąpieniu. W każdym z tych obszarów podejmujemy odpowiednie działania, które mają na celu zmniejszenie wpływu tego ryzyka na biznes. Będziemy nadal analizować i monitorować zmieniające się zewnętrzne i wewnętrzne ryzyka oraz, jeśli będzie to konieczne i stosowne, odpowiednio modyfikować nasze działania.

1. Ograniczony swobodny przepływ produktów, towarów i usług przez granicę Wielkiej Brytanii / UE

Ograniczenia w płynnym przepływie towarów przez granicę Wielkiej Brytanii / UE może potencjalnie spowolnić czas dostawy, a tym samym wpłynąć na naszą zdolność do utrzymania wysokiego poziomu obsługi klienta.

Działania ograniczające ryzyko

• W perspektywie krótkoterminowej inwestujemy w dodatkowe zapasy szybkozbywalnych towarów w naszej europejskiej sieci, aby zmniejszyć wpływ potencjalnych opóźnień na granicy Wielkiej Brytanii i UE.
• Prowadzimy dialog z naszymi dostawcami i spedytorami w zakresie ich gotowości.
• Zatwierdziliśmy status uproszczonej procedury celnej (WPZiB), który umożliwia szybsze zwolnienie towarów z odprawy celnej na lotniskach i w strefach celnych. Będzie on również wspierał ustalenia dotyczące składowania celnego.

2. Zwiększone koszty taryfowe i celne na towary przewożone między Wielką Brytanią a UE

Po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię towary przewożone między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi UE oraz innymi krajami świata mogą podlegać dodatkowym opłatom taryfowym i celnym. Na tym etapie, zanim poznamy szczegóły każdej umowy o wyjściu i każdej umowy wzajemnej, trudno jest ocenić dokładny wpływ taryf celnych. Obecnie około 54% wartości towarów przechodzi przez granicę Wielkiej Brytanii w ramach naszej Grupy.

Działania ograniczające ryzyko

• Dzięki naszej międzynarodowej sieci dystrybucji możemy stopniowo ograniczać to ryzyko i nadal oferować naszym klientom usługi na najwyższym poziomie, jakich oczekują.
• W oparciu o naszą ocenę uważamy, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE zdecydowana większość zapasów potrzebnych do zaspokojenia potrzeb naszych klientów w UE mogłaby zostać pozyskana i utrzymana bezpośrednio w UE. Zgodnie z tym scenariuszem staralibyśmy się zmienić sposób zakupu produktów i tras dostaw oraz pozyskać i zmagazynować jak największy udział zapasów bezpośrednio w naszej sieci na kontynencie europejskim.

3. Zwiększone działania administracyjne w celu przetwarzania wymaganych transgranicznych przepływów danych

W sytuacji, gdy dostawy przekraczają granicę Wielkiej Brytanii i UE, mogą pojawić się bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące gromadzenia danych, w tym wymagania dotyczące większej ilości informacji na temat odprawy celnej i formularzy importu / eksportu dla każdej przesyłki w drodze do UE. Może to skutkować dodatkowymi opłatami za odprawę celną podczas podróży między Wielką Brytanią a UE.

Działania ograniczające ryzyko

• Współpracujemy z odpowiednimi władzami i nadal ściśle przestrzegamy wytycznych wydanych dla poszczególnych obszarów.
• Aby zmniejszyć ewentualne zwiększenie obciążeń administracyjnych przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, wprowadzamy elektroniczny system handlu.
• W razie potrzeby wzmocnimy nasze obecne wykwalifikowane zespoły ds. eksportu, szkoląc dodatkowy personel i nie spodziewamy się, aby oznaczało to znaczny wzrost kosztów.
• Będziemy dążyć do optymalizacji przepływu produktów w naszej sieci, aby zminimalizować przepływ towarów przez granicę brytyjską i unijną, a tym samym zminimalizować zwiększone potencjalne obciążenia administracyjne.